Pravidla soutěže

1. Pořadatel a zároveň organizátor soutěže

RPS Czech, s.r.o.
Těšínská 236
739 34 Šenov u Ostravy
IČ: 26874598
vedená u Krajského soudu v Ostravě C 41026

2. Základní ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 9. 2016 07:00 do 30. 9. 2016 19:00 jako „doba trvání Soutěže“. Do soutěže byla vložena tato výhra: 1x poukázka na odběr pohonných hmot ve výši 1 000 Kč vč. DPH. Výhru získá soutěžící vylosovaný ve veřejném losování. Účast v Soutěži je podmíněna přidáním komentáře na facebookový profil RPS Czech – Znalecká kancelář k příslušnému příspěvku vyzývajícímu k Soutěži. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

3. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která splní další stanovené pravidla pro účast v soutěži (dále jen „Soutěžící“).

Osoby nesplňující pravidla účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, výhra nebude předána. Účastník soutěže bude vyloučen také v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí tím způsobem, že v době konání soutěže:

  1. označí facebookovou stránku RPS Czech - Znalecká kancelář jako "To se mi líbí",
  2. vloží na facebookový profil RPS Czech – Znalecká kancelář příslušný komentář k soutěžnímu příspěvku vloženému pořadatelem. V komentáři popíše účastník svou zkušenost se službami autoservisu RPS Czech s.r.o., či jiným slovním způsobem ohodnotí služby, které měl možnost využít. Délka, obsah i forma komentáře je libovolná. Komentář může, ale nemusí být soutěžícím doplněn o libovolnou fotografii dokumentující jeho zkušenost, vložený komentář nesmí být v rozporu s platnými obecnými pravidly facebooku (nesmí obsahovat vulgární nebo hanlivé výrazy, apod.),
  3. komentáře a fotografie vložené do soutěže mimo dobu konání soutěže, nebo komentáře či fotografie, které svým obsahem jednají proti pravidlům soutěže, a ani komentáře či fotografie, která budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebudou zařazeny do soutěže a mohou být organizátorem soutěže smazány.

Zasláním komentáře a případně také fotografie do soutěže soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn komentář či fotografii využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na Facebooku pořadatele, ale také na jeho webové stránky, komunikační kanály či do materiálů, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto komentářů případně fotografií v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit fotografie pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžní fotografií (např. její úpravu, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen vložením fotografie do soutěže.

5. Výherce a vyhlášení výherců

Výherce bude vylosován náhodným výběrem ze všech účastníků soutěže jedním ze zástupců pořadatele a to nejpozději do 15. 10. 2016. Z losování bude pořízen videozáznam, který bude zveřejněn na facebookovém profilu pořadatele a to nejpozději do 25. 10. 2016. Výsledek losování je konečný, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku. O své výhře bude výherce pořadatelem informován ve stejný den zveřejnění výsledku losování na Facebooku a to formou soukromé zprávy na Facebooku. Výherce bude zároveň zveřejněn také v komentáři u soutěžního příspěvku pořadatele na Facebooku, s čímž soutěžící účastí v soutěži vyslovuje svůj souhlas.

6. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži je poukázka na čerpání pohonných hmot v hodnotě 1 000,- Kč, včetně DPH. Výhra bude soutěžícímu předána buď osobně, nebo odeslána prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb na adresu jimi uvedenou v odpovědi na oznámení o výhře v soukromé zprávě na Facebooku, a to nejpozději do 1 měsíce od skončení soutěže. Pořadatel nenese odpovědnost za doručení výher v soutěži, ani za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. Nepodaří-li se výhra bez zavinění pořadatele výherci doručit, ztrácí na ně výherce nárok. Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat či doručit na výhercem uvedenou kontaktní adresu propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže pro další marketingové či charitativní účely.

7. Obecné podmínky

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody či újmy, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výher. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž ukončit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna by byla vždy provedena písemnou formou a zveřejněná na facebooku či webových stránkách pořadatele.

Pořadatel je oprávněn vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Ze soutěže jsou vyloučení všichni zaměstnanci pořadatele (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému).

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher.

Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webu pořadatele www.nabouralivas.cz

V Šenově dne 1. 9. 2016


Naši smluvní partneři pro Vás